Skip to content

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Jasný cieľ: nula úrazov

Spoločnosť PORR kladie osobitný dôraz na neustále predchádzanie nehodám a bezpečnú prevádzku na našich stavbách. Preto sme v smerniciach našej skupiny definovali prísne standarty. Každý zamestnanec spoločnosti PORR ich pozná: od prvého dňa sa zaväzuje dodržiavať naše smernice kvality a bezpečnosti.

Dohody a zásady bezpečnosti práce sú pevne zakotvené v pracovnom poriadku aj v etickom kódexe. Kódex definuje vysokú dôležitosť témy bezpečnosti v spoločnosti, význam vzdelávania a ďalšieho rozvoja v tejto oblasti a to, že sa verejne zaväzujeme k starostlivosti o bezpečné a zdravé pracovné prostredie.

Naším dlhodobým cieľom skupiny je: nulový počet nehôd. Aby sme ho dosiahli, prispôsobili sme tomu našu organizáciu. Prepojili sme odborné znalosti našich bezpečnostných inžinierov z jednotlivých obchodných jednotiek a spojili ich v rámci celej skupiny. Tím "bezpečnosti práce" je denne v osobnom kontakte so zodpovednými osobami na našich stavbách.

Náš vrcholový manažment zároveň štvrťročne stanovuje kľúčové témy, aby bol význam bezpečnosti práce vždy pevne ukotvený v mysliach všetkých našich PORR. Ako vhodný nástroj na predchádzanie nehodám bola napríklad zavedená "bezpečnostná prechádzka" - kontrola bezpečnosti, ktorú vykonáva náš manažment počas svojich návštev na staveniskách.

Samozrejme, podporujeme naše organizačné jednotky, ak chcú prijať ďalšie opatrenia na zníženie úrazovosti. Cielené školiace opatrenia prispievajú k zníženiu frekvencie úrazov a neustálemu zlepšovaniu bezpečnosti na pracovisku.