Skip to content

Dodržiavanie pravidiel

Dodržiavanie pravidiel v skupine PORR.

Na základe etického kódexu skupiny PORR a našich podnikových hodnôt (duch skupiny PORR) sme prijali úlohu implementovať interné smernice, napr. smernice týkajúce sa boja proti korupcii, aby sme prostredníctvom systému riadenia dodržiavania pravidiel (PORR CMS) zaistili, že naše konanie je v súlade so zákonom, ako aj s kódexom podnikového riadenia.

Viac o našich smerniciach pre dodržiavanie pravidiel si prečítajte na webovom sídle skupiny PORR.