Skip to content

Špeciálne zakladanie stavieb

Váš silný partner pre Špeciálne zakladanie stavieb.

Využívame znalosti, skúsenosti a technické vybavenie rešpektovaných značiek v odbore zakladania stavieb. Sme presvedčení, že budeme aj naďalej spoľahlivým a vyhľadávaným partnerom. Projektovanie, vývoj, realizácia a využitie / prevádzka stavieb v oblasti pozemného staviteľstva a priemyselnej výstavby, stavba ciest, inžinierskych stavieb environmentálnych stavebných opatrení.

Ponuka našich služieb.

 • Kotevné práce
 • Pilóty
 • Trysková injektáž
 • Paženie stavebných jám
 • Mikropilóty
 • Baranené pilóty
 • Podzemné steny
 • Tenké steny
 • Klinčekovanie/Striekané betóny
 • Statické zaisťovanie budov
 • Zaistenie stability svahov
 • Návrhy technických riešení
 • Špeciálna práca

V rámci špeciálneho zakladania stavieb realizuje spoločnosť kotevné práce. Vďaka technologickým možnostiam používaných vrtných súprav je možné tieto prvky budovať prakticky v akýchkoľvek geologických podmienkach. Podľa účelu sa kotvy vykonávajú v trvalom alebo dočasnom prevedení lanové, tyčové, poprípade zavrtávané.

Najrozšírenejší spôsob hlbinného zakladania stavieb predstavujú v súčasnej dobe pilóty. Ponúkame pažené vŕtané pilóty, nepažené vŕtané pilóty, vŕtané pilóty CFA a drapákom hĺbené pilóty za súčasného dopažovania hydraulickým stolom.

Často využívanou metódou, predovšetkým na podchytávanie susedných objektov pri budovaní stavebných jám v mestskej zástavbe, je trysková injektáž. Metóda je šetrná k existujúcim objektom a jej využitím sa minimalizujú riziká ich poškodenia. Vďaka škále použiteľných vrtných súprav od mini po tie najväčšie, je možné tieto práce vykonávať ako v pivniciach existujúcich domov, tak aj s použitím veľkých súprav dosahovať hĺbku vrtov do 30 m.

Budovanie stavebných jám je v súčasnosti veľmi rozšírenou témou pri výstavbe moderných centier. Na budovanie zvislých pažiacich konštrukcií sú využívané a našou spoločnosťou ponúkané technológie ako podzemné železobetónové steny, záporové paženie, pilótové steny, prevrtávané pilótové steny, steny zhotovené zo stĺpov tryskovej injektáže a mikropilótové steny. Na zachytenie vodorovných síl sú tieto konštrukcie doplnené podľa požiadavky statického návrhu kotvením v jednej alebo viacerých úrovniach.

V ťažko dostupných terénoch a stiesnených priestoroch mestskej zástavby, poprípade v pivniciach existujúcich budov, sú vďaka nízkym nákladom na priestor a zariadenie staveniska najviac využívané mikropilóty. Obvykle sú používané pri zakladaní novostavieb, realizácii mikropilótových stien, sanacích zosuvov, sanáciách a zosilňovaní mostných konštrukcií, zosilňovaní základov v rámci rekonštrukcie budov a budovaní ochranných dáždnikov pri razbe tunelov.

Ako náhradu pilótového či mikropilótového založenia je možné použiť baranených pilótov - HLV. Pri budovaní hĺbkových stavebných jám a v špecifických podmienkach aj ako základové konštrukcie nachádzajú bohaté uplatnenie železobetónovej podzemnej steny. Na stavbách na ochranu životného prostredia, na zakonzervovanie existujúcich skládok, úpravu prúdenia podzemných vôd apod. sú s úspechom využívané tesniace steny. Tenké tesniace steny sú efektívnou technológiou na tesnenie skládok, tesnenie svahovaných stavebných jám alebo, a toto je v poslednej dobe veľmi využívané, na tesnenie riečnych hrádzí.

Klincovanie zemín je metóda vystuženia rastlej zeminy zavrtávanými alebo, do cementovou zmesou vyplnených vrtov, vkladanými klincami. V kombinácii s vystuženou vrstvou striekaného betónu sa používa na zostupné budovanie zárezov, odkopov, stavebných jám.

Injekčné práce slúžia na spevňovanie alebo utesňovanie zemín, hornín a stavebných konštrukcií a sú neoddeliteľnou súčasťou vykonávania kotiev, mikropilót, klincov a ďalších špeciálnych prác (napr. tesnenie vrtov). Na injektáž prevažne používame stabilné cementové zmesi.

Pri statickom zaisťovaní porušených budov alebo v rámci vykonávaných rekonštrukcií sa kombinujú rôzne technológie špeciálneho zakladania stavieb. Ponúkame tiež zaistenie stability svahov. Vďaka dlhoročným skúsenostiam z oblasti zakladania stavieb a širokému spektru ponúkaných technológií sme schopní našim partnerom ponúknuť poradenstvo, návrhy technických riešení, optimalizáciu existujúcich návrhov i spracovávanie variantných návrhov a to vo všetkých stupňoch projektovej dokumentácie vrátane realizačnej.

Kvalita.

V snahe uspokojiť špeciálne požiadavky našich zákazníkov, sme pripravení navrhovať a realizovať aj neštandardné riešenia založené na mnohoročných skúsenostiach našich projektantov a technikov zo strojného oddelenia a na špičkovom a rozsiahlom strojnom a technologickom zázemí koncernu.

Váš kontakt pre Špeciálne zakladanie stavieb.